Varhaisiän kuvataidekasvatus VK/FS 4-6v 

 

Varhaisiän kuvataidekasvatus lähtee ajatuksesta, että leikki ohjaa oppimista. 

Leikki, tutkiminen ja oppiminen tapahtuvat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Toiminta on moniaistista ja monitaiteista. Toiminnan tavoite on antaa lapselle vahva pohja myöhempiä opintoja varten siten, että ihmettelyn kyky ja tutkiva ote oppimiseen ja oppimisen ilo säilyy läpi koko opintopolun. Opintojen aikana jaetaan löytöjä ja kokemuksia ja opitaan iloitsemaan niistä yhdessä

Opinnoissa tutustutaan monipuolisesti ja ilmiöpohjaisin menetelmin erilaisiin materiaaleihin ja kuvan tekemisen tapoihin. Lisäksi harjoitellaan itsenäisesti- ja vertaisryhmässä toimimista, toimimaan ryhmässä ja kunnioittamaan toisen työskentelyä. Opetus on kannustavaa ja osallisuuteen rohkaisevaa.

Opetussuunnitelmassa huomioidaan lapsen kiinnostuksen kohteet, osaaminen ja yksilölliset tarpeet. Oppimisympäristö tukee lapsen hyvinvointia, kasvua ja oppimista. Ilmapiiri on turvallinen rohkaiseva ympäristö, jossa lasta arvostetaan ja hänestä ollaan kiinnostuneita sellaisena kuin hän on.