Syventävät opinnot PO3/SO 12-18v

 

 

Perusopinnot 3 / syventävissä opinnoissa painotetaan oman ilmaisun löytämiseen ja kehittymiseen, oppilaan itsensä valitsemassa työpajassa. Syventävissä opinnoissa kehitetään edelleen kykyä reflektoida omaa työskentelyä, harjoitetaan kykyä löytää yhteyksiä oman työskentelyn ja ympäröivän maailman välillä, sekä kykyä transferoida havaittua ja opittua. Tavoitteena on, että työskentely muuttuu oppilaslähtöisesti johdonmukaisemmaksi.

 

Syventävät opintokokonaisuudet ovat keskenään vaihtoehtoisia. Mikäli oma ilmaisumuoto ja työtapa on löytynyt perusopintojen aikana, voi oppilas syventyä juuri tähän itselleen merkitykselliseen tapaan ja laajentaa osaamistaan. Jos oppilaalla on tarve ilmaista itseään useamman eri muodon kautta, voi hän valita keskenään vaihtoehtoisista työpajoista itselleen sopivimmat. Syventävien opintojen aikana toteutetaan myös itsenäinen lopputyö, jonka ohjaajana toimii valitun ilmaisutavan opettaja. Lopputyö arvioidaan osana päättötodistusta.