KURSSIKUVAUKSET PERUSOPINNOT 3 JA SYVENTÄVÄT OPINNOT 12-18v

 

KEMU - Keramiikan ja muotoilun syventävät opinnot

 

Kurssi nro 4. maanantai klo. 17.00. – 19.15. Opettaja: Hannamaija Heiska

PO3 Keramiikan ja muotoilun -syventävissä opinnoissa keskitytään muotoon ja tilaan ilmiönä. Tutkitaan muodon ja tilan suhteita, rakennetaan kokeellisia ja tarkemmin suunniteltuja teoksia. Lisäksi tutkitaan, miten esimerkiksi valo, väri, aika ja liike vaikuttavat ja tulevat esiin työskentelyn aikana ja valmiissa teoksissa. 

 

Työskentely on kolmiulotteista, mutta toisinaan tunneilla myös piirretään ja maalataan. Tavoitteena on tukea ja kannustaa oppilaan oman ilmaisullisen käsialan kehittymistä yhä itsenäisempään suuntaan. Suuntaus voi olla esimerkiksi enemmän muotoiluun ja desiginin välimailla tai kohdistua taiteelliseen ilmaisuun veistosten muodossa. Materiaalioppi, tekniikat, oman toiminnan reflektio ja dokumentointi ovat osa opetuksen kokonaisuutta. 

 

 

MEMA – Mediataiteen ja maalauksen syventävät opinnot

 

Kurssi nro 12. maanantai klo. 17.30. - 19.45. Opettaja Nina Sarkima

PO3 Mediataide ja maalaus -syventävissä opinnoissa opetuksen lähtökohtana ovat opiskelijan omat kiinnostuksen kohteet ja mediaympäristöt sekä nuorten omat kulttuurit. Nykykulttuurin ilmiöiden rinnalla tutkitaan myös taidehistorian vaikutuksia nykykulttuurissa ja nykytaiteissa.

 

Kurssilla tutustutaan valokuvauksen, elokuvan teon, sekä digitaalisen kuvan tekemisen perusteisiin (kuvankäsittely, digitaalinen piirustus/maalaus) ja opitaan käyttämään näitä kokeilevasti 

yhdistellen perinteisten piirustus/maalaus tekniikoiden ohella omassa taiteellisessa ilmaisussa.

 

 

PIMA – Piirustuksen ja maalauksen syventävät opinnot

 

Kurssi nro 7. tiistai klo. 17.00. - 19.15. Opettaja Elina Gyldén 

PO3 Piirustus ja maalaus – syventävissä opinnoissa työskennellään pääsääntöisesti kaksiulotteisella pinnalla tutkaillen eri piirustus- ja maalausvälineiden sekä erilaisten piirustus- ja maalauspohjamateriaalien mahdollisuuksia. Ryhmässä piirretään ja maalataan erilaisilla välineillä, kuten lyijykynällä, hiilellä ja nestemäisellä tussilla tai vesiväreillä, sekä akryyli- ja spraymaaleilla. 

 

Pohjamateriaaleina kokeillaan erilaisten papereiden lisäksi esimerkiksi erilaisia levymateriaaleja: puuta, muovia, metallia. Työpajaryhmässä käydään läpi erilaisia piirustus- ja maalaustekniikoita sekä näiden yhdistelmiä, mukaan lukien taidegrafiikan menetelmät soveltuvin osin. Myös kuvakollaasia käytetään välineenä, jolloin materiaalina voidaan käyttää paitsi itsetuotettua kuvamateriaalia, myös muualta poimittua valmista kuvaa. 

Tehtävät pohjautuvat enimmäkseen oppilaiden omaan kokemusmaailmaan ja niissä pyritään kehittämään oppilaan omaa visuaalista ymmärrystä sekä edistämään oppilaan omaehtoista työskentelyä. ​

 

 

PIMU – Piirustuksen, maalauksen ja muotoilun syventävät opinnot

 

Kurssi nro 23. keskiviikko klo. 17.30. - 19.45. Opettaja Satu Tikka

PO3 Piirustus, maalaus ja muotoilun -syventävissä ja opinnoissa opetellaan hallitsemaan erilaisia kuvantekemisen tekniikoita aina hiilipiirustuksesta öljyvärimaalaukseen tai savitöistä graffititaiteeseen. Perinteisten piirustus- ja maalaustekniikoiden rinnalla hyödynnetään kolmiulotteisia työskentelymenetelmiä sekä muuttuvan kulttuurin, median ja teknologian tarjoamia uusia työskentelymuotoja.

 

Kurssilla vahvistetaan oppilaan silmän ja käden yhteistyötä sekä näkemisen taitoa monipuolisten havaintoon pohjautuvien tehtävien kautta. Kurssilla työskennellään havaintolähtöisten tehtävien lisäksi myös mielikuvien ja intuition pohjalta. 

Kurssilla syvennytään kuvallisen ilmaisun lainalaisuuksiin ja tutkitaan, miten esimerkiksi valo, väri, aika, liike, rytmi, pinta, viiva tai syvyys vaikuttavat tai näkyvät kuvallisen prosessin eri vaiheissa ja valmiissa teoksissa.

 

Opintojen edetessä oppilaan oma yksilöllinen työskentely tulee korostumaan ja hänen on mahdollista keskittyä omaan ilmaisuunsa parhaiten soveltuviin taiteellisiin tekniikkoihin. Kuvallisen työskentelyn ja kokeilemisen kautta vahvistuvat oppilaan oma persoonallinen kuvailmaisu, luova ajattelu, mielikuvitus sekä itsetuntemus.

Itsereflektio ja dokumentointi ovat osa opetuksen kokonaisuutta.

 

 

PIMA – Piirustuksen ja maalauksen syventävät opinnot 

(ruotsinkielinen kurssi, TEMÅ -teckning och målning fördjupade studier)

 

Kurssi nro 20. torstai klo. 17.30. - 19.45. opettaja Sirkku Ala-Harja

PO3/PIMA Piirustus ja maalaus – syventävät opinnot. Opetus perustuu annettuihin sekä omiin tehtäviin. Tavoitteena syventää oppilaan omaa kuvallista ilmaisua ja ajattelua, sekä oppia valitsemaan tavoitteita vastaavaa työskentelytapaa.

 

Opetuksessa tarkastellaan usein erilaisia ilmiöitä esteettisestä näkökulmasta, useimmiten kaksiulotteisella pinnalla. Syventävissä opinnoissa oppilas rakentaa ja syventää aiempaa oppia maalauksesta ja piirustuksesta, esim. kuva-alueen käyttöä sommittelulla, pelkistämistä, valööri- ja volyymioppia, viivan ja pinnan ilmaisua sekä värioppia. Tekniikat vaihtelevat piirustuksen tyylisuunnista öljyvärimaalaukseen. Inspiraatiota haetaan kuvataiteen historiasta, nykytaiteesta, ajankohtaisista ilmiöistä, sekä oppilaan omasta lähiympäristöstä. Keskeistä opetuksessa on oma kiinnostus ja tulkinta, sekä keskustelu töiden äärellä mukavassa ilmapiirissä, joka on auki luovuudelle. Opetus suuntautuu enimmäkseen pitkäkestoisiin tehtäviin

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU Läntinen koulupolku 1-3 B 02700 Kauniainen TOMISTO toimisto@granikuvis.fi OPINNOT granikuvis@granikuvis.fi TEL 045 1314580. REHTORI hannamaija.heiska@granikuvis.fi TEL 040 5213036
©2023 KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU - Putteri (MMD Networks Oy)