LAAJA OPPIMÄÄRÄ KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUUN

Kuvataidekoulun uusi paikallinen opetussuunnitelma on tehty Opetushallituksen laatimia valtakunnallisia opetussuunnitelmaperusteita noudattaen. Kauniaisten kaupungin kulttuurilautakunta on hyväksynyt kuvataidekoulun laajan oppimäärän opetussuunnitelman kokouksessaan 13.6.2018 (§22). Syksystä 2018 lähtien kuvataidekoulu siirtyy asteittain antamaan yleisen oppimäärän sijaan laajaa kuvataiteen perusopetusta. Koko opetuskokonaisuuden kesto laajassa oppimäärässä on n. 8 -12 vuotta riippuen siitä, opiskellaanko kuvataidetta rinnakkaisryhmissä ja missä iässä oppilas aloittaa kuvataidekoulussa. Opinnot kuvataidekoulussa voi kuitenkin aloittaa missä iässä tahansa, ja opintoja voidaan hyväksilukea koulun antamin perustein. Kuvataidekouluun ei ole pääsykokeita.

Laaja oppimäärä mahdollistaa entistä syvällisemmän kuvataideopetuksen ja kuvataidekoulun uusi opetussuunnitelma korostaa mm. oppilaslähtöisyyttä ja ilmiöoppimista. 

Oppilaslähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että tehtäviä lähestytään oppilaan omien kiinnostuksenkohteiden kautta. Tämä vaatii opettajalta ajattelua ja pedagogiikkaa, jotka antavat tilaa oppilaan maailmankuville ja tukevat oppilasta itse tuottamaan, arvioimaan ja rakentamaan näistä lähtökohdista käsin kuvallista ilmaisua. Omaa ja toisten kuvallista ilmaisua tarkkailemalla hän edelleen tutkii maailmaa ja sen ilmiöitä sekä viestii havaintojaan näistä.

Kuvallisen ilmaisun kautta voidaan kokeilla erilaisten mahdollisuuksien maailmaa, arvioida ja punnita arvoja, rakentaa identiteettiä ja jakaa ajatuksia ja ideoita jotka liittyvät itse ilmaisuun tai laajemmin maailman eri ilmiöihin. 

Ilmiöoppimista voitaisiin kuvailla siten, että se on havaintoon ja kokemukseen perustuvaa oppia olevasta. Tutkimusta siitä miten, miksi, milloin ja missä jokin on. Oppilas oppii hyödyntämään erilaisten kuvataiteeseen liittyvien osien kuten muoto, väri, tila ja perspektiivi- laatua ja olemusta sekä käyttämään niitä omassa kuvallisessa ilmaisussaan. Työskentelyn kautta hän oppii luomisen, purkamisen ja uudelleen rakentamisen taitoja; uusia näkökulmia ja tätä kautta rakentavasti kriittistä asioiden ja ilmiöiden tarkastelua.

Oppilaat voivat opiskella koulussa neljävuotiaasta lähtien. Lapsilla opetus on leikkipainotteista, monitaiteista ja kokeilevaa. Tietojen ja taitojen karttuessa oppilaan oppimista ohjataan tavoitteellisesti yhä itsenäisempään suuntaan. Rohkaisu tekemisen iloon ja kannustus omaan ilmaisuun säilyy koko opintojen ajan. 16 - 20 vuodenikäisenä ja opintojen päätteeksi tehdään lopputyö, joka on itsenäinen opinnäytetyö. Lopputyön tekeminen on itsessään jatko-opintoihin valmentavaa koulutusta. Lisäksi voidaan tulevaisuudessa järjestää myös valmennusopetusta taideoppilaitoksiin pyrkiville, mikäli ryhmiin saadaan riittävästi kiinnostuneita oppilaita. 

 


  OPETUSSUUNITELMA 2018

 
 

 

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU Läntinen koulupolku 1-3 B 02700 Kauniainen TOMISTO toimisto@granikuvis.fi OPINNOT granikuvis@granikuvis.fi TEL 045 1314580. REHTORI hannamaija.heiska@granikuvis.fi TEL 040 5213036
©2023 KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU - Putteri (MMD Networks Oy)