Kauniaisten kuvataidekoulun opas huoltajille (Päivitetään)

 

SISÄLLYSLUETTELO

 1. ILMOITTAUTUMINEN
 2. OPISKELU
 3. NÄYTTELYKÄYNNIT
 4. LOPPUTYÖ KUVATAIDEKOULUSSA
 5. OPETUSRAPORTIT JA ARVIOINTI
 6. OPINTO- JA PÄÄTTÖTODISTUKSET
 7. OPETUSTUNNEILLE VALMISTAUTUMINEN 
 8. POISSAOLOT TUNNEILTA 
 9. OPETTAJAN ESTYMINEN
 10. OPPILAAN SAIRASTUMINEN JA TAPATURMAT
 11. OPPILASTA KOSKEVAT ERITYISTIEDOT
 12. LOPETUSILMOITUKSET JA OPPILASPAIKKAPERUUTUKSET 
 13. VÄLIVUOSI 
 14. KONFLIKTITILANTEET
 15. TIETOSUOJA
 16. KUVANKÄYTTÖLUVAT
 17. VOIMASSA OLEVAT LUKUKAUSIMAKSUT
 18. MAKSUJÄRJESTELYT JA VAPAAOPPILASPAIKAT
 19. KANNATUSJÄSENYYS KUVATAIDEKOULUSSA
 20. MUUTA

 

 

 

 

 

1. ILMOITTAUTUMINEN

Kuvataidekoulun 12 vuoden opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan vain kerran. Jatkopaikka jokaiselle oppilaalle säilyy automaattisesti vuodesta toiseen, mikäli ette tee päätöstä kuvataidekoulun lopettamisesta. Kuvataidekoulussa ei ole pääsykokeita. Opinnot voidaan aloittaa minkä ikäisenä ja missä vaiheessa tahansa. Oppilaan kiinnostus kuvataidetta ja kädentaitoja kohtaan riittää perusteeksi aloittaa kuvataidekoulu. Taidot ja oma ilmaisu kehittyvät harjoituksen myötä.

2. OPISKELU

Opetuksessa toteutetaan elokuusta 2018 lähtien kuvataiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelmaa, jonka Kauniaisten kaupungin kulttuurivaliokunta on hyväksynyt kokouksessaan 13.6.2018 (§22). 

Laajan oppimäärän mukaiseen opetukseen siirrytään ryhmissä asteittain. Opinnot Kauniaisten kuvataidekoulussa muodostuvat varhaisiän kuvataidekasvatuksesta, kuvataiteen perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Opiskelun pääpaino on aktiivisessa, omakohtaisessa kuvanteossa, joka tapahtuu kerran viikossa kokoontuvissa opetusryhmissä. Useamman kerran viikossa voi opiskella valitsemalla rinnakkaispajan. Lukukauden pituus on syksyllä 16 ja keväällä 18, yhteensä 34 opetuskertaa. Opetustunnin pituus on 45 minuuttia. 

Opiskelu kuvataidekoulussa tarjoaa hauskan harrastuksen lisäksi tietoja, taitoja ja valmiuksia myös kuvataiteen jatko-opintoihin. Opintojen päättyessä, suoritettuaan laajan opetussuunnitelman mukaisen oppimäärän, oppilas saa päättötodistuksen. Opintoja voidaan katsoa suoritetuksi myös hyväksi lukien. Opintojen hyväksi lukemisesta päättää kuvataidekoulu. Työpajaopintojen päätteeksi tehdään lopputyö. 

Kuvataidekoulussa kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn ammattitaitoisten opettajien ohjauksessa. Kuvallisen ilmaisun lisäksi harjoitellaan teosten tarkastelua, taidepuhetta ja rakentavaa palautteen antoa. Kuvataidekoulun tavoitteena on luoda perusteet esteettisen kasvatuksen kuvallisen alueen kehittämiseksi. Kuvataide luo oppilaille mahdollisuuksia jäsentää ja reflektoida maailmaa kuvallisen työskentelyn kautta ja avaa oppilaille kuvallisen ajattelun mahdollisuuksia monitaiteisin ja –tieteisin menetelmin.

Koulussa pyritään luomaan ilmapiiri, jossa jokainen voi kehittää omaa yksilöllistä ilmaisutapaansa, jossa tuetaan ryhmätyötaitoja ja kunnioitetaan toisten työskentelyä ja jossa arviointia ohjataan rohkaisevaan suuntaan. Koulun tavoitteena on edistää myönteisten asenteiden kehittymistä visuaalisiin tehtäviin sekä kuvalliseen kulttuuriin ja sen ilmenemismuotoihin.

Opetus on tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää. Sen sisältö ja metodit on suunniteltu ottaen huomioon oppilaiden ikä- ja kehitysvaihe. Tarkempaa tietoa opinnoista, opintojen rakenteellisista laajuuksista, sisällöistä ja tavoitteista löydätte Kauniaisten kuvataidekoulun OPS 2018 – liitteestä koulun kotisivuilta.

3. NÄYTTELYKÄYNNIT 

Opettajan ja oppilaiden yhteiset näyttelykäynnit voivat olla osa opetusta. Näyttelykäynnit korvaavat pituudesta riippuen yksi- tai kaksi opetuskertaa. Näyttelykäynneistä informoidaan oppilaan huoltajia ja ohjeistetaan oppilaita hyvissä ajoin. Kuvataidekoulu maksaa ryhmänäyttelykäyntien kustannukset: matkan ja mahdollisen opastuksen ja sisäänpääsymaksun. 

Mikäli niin sovitaan, oppilaat voivat ottaa mukaan evästä.  Myös vanhemmat voivat osallistua näyttelykäynteihin omalla kustannuksella. Kannattaa kuitenkin huomioida, että opastusryhmän koko on yleensä rajattu. Tämän vuoksi on mahdollista, että vanhemmat eivät aina mahdu mukaan opastettavaan ryhmään. 

Työpajaopetuksessa oleville ja lopputyötä suorittaville suositellaan yhteisten näyttelykäyntien lisäksi itsenäisiä omavalintaisia näyttelykäyntejä. Itsenäiset näyttelykäynnit, niiden dokumentointi ja analyysi ovat osa opintoja.

4. LOPPUTYÖ KUVATAIDEKOULUSSA

Lopputyö on taiteellinen ja itsenäinen opinnäytetyö, johon kuuluu myös kirjallinen osuus. Lopputyön sisällöstä ja toteutustavasta päättää oppilas. Lopputyö toteutetaan ryhmittäin taiteilija-opettajan ohjauksessa ja se arvioidaan. Lopputyö suoritetaan työpajaopintojen päätteeksi.

Lopputyönäyttely ja kirjallisen osuuden esittely sisältyvät lopputyön suorittamiseen. Lopputyön suorittaminen on prosessi, joka antaa oppilaalle valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin tai ylipäätään vahvistaa oppilaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn myös muilla aloilla. Lopputyöhön kuuluu kurssi, josta peritään erillinen osallistumismaksu. Osallistumismaksu kattaa kurssin, ohjauksen ja arvioinnin. Lopputyön arviointi on numeerinen ja kirjallinen.

5. OPETUSRAPORTIT JA ARVIOINTI

Lukukauden päätteeksi oppilaiden huoltajille lähetetään opetusraportti, joka on opettajan vapaamuotoisesti kirjoittama luonnehdinta lukukauden opetuksen tavoitteista ja sisällöistä. Lukuvuoden päätteeksi oppilaat suorittavat itsearvioinnin, jonka tarkoitus on auttaa oppilasta arvioimaan omia taitoja ja kehittymistä. Itsearvioinnin lisäksi opettaja antaa oppilaille sanallisen palautteen, joka on aina muodoltaan rakentavaa ja oppilasta kannustavaa. 

Oppilaan itsearvioinnin voi suorittaa joko suomen- tai ruotsinkielisenä. Suomenkielisten ryhmien oppilasarviointi palautetaan suomenkielellä, ruotsinkielisessä ryhmissä ruotsiksi. 

6. OPINTO- JA PÄÄTTÖTODISTUKSET 

Opintosihteeriltä saa pyydettäessä opintotodistuksen, josta ilmenee suoritetut opinnot ja opiskeluvuodet. Myös opettajan lausunto on mahdollista liittää todistukseen. Päättötodistus myönnetään pyydettäessä koko opintokokonaisuuden suorittaneille.Todistukset tulee pyytää hyvissä ajoin ennen muihin oppilaitoksiin pyrkimistä. Todistukset toimitetaan kahden viikon kuluessa koulun toiminta-aikoina. 

7. OPETUSTUNNEILLE VALMISTAUTUMINEN 

Kuvataidekoulun opetukseen kuuluvat materiaalit sisältyvät lukukausimaksuun, jollei toisin sovita. Kuvataidekoululla on esiliinoja oppilaiden käyttöön. Tästä huolimatta ei tunneille kannata tulla juhlavaatteissa, vaan sellaisessa vaatetuksessa, joka saa likaantua esim. saveen tai maaliroiskeisiin. Ulkojalkineita ei suositella käytettäväksi luokkatiloissa. Sisäkenkiä suositellaan.

8. POISSAOLOT TUNNEILTA 

Poissaoloista tulee ilmoittaa kouluun hyvissä ajoin. Yhden kerran poissaoloa ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa. Koulu seuraa oppilaiden osallistumista tunneille ja ilmoittaa kotiin, mikäli oppilas ilmoittamatta on poissa tunnilta kolme tai useampia perättäisiä kertoja. Poissaoloja opetustunneilta ei yleensä korvata, sillä kaikki ryhmät toimivat omalla tavallaan, eri opettajat noudattavat oman ryhmänsä opetussuunnitelmaa. Poikkeustapauksista sovittaessa kannattaa ottaa yhteys omaan opettajaan ja koulun rehtoriin.  

9. OPETTAJAN ESTYMINEN

Mikäli opettaja on estynyt pitämään omia opetustunteja, pyritään ensisijaisesti löytämään opettajalle sijainen. Kuitenkin mikäli opettaja esim. sairastuu äkillisesti eikä sijaista voida löytää, järjestetään opetustunti muuna sovittuna ajankohtana. Opetuskerran peruuntumisesta ilmoitetaan koteihin sähköpostitse tai kiireellisissä tapauksia lähetetään tekstiviesti. Äkillinen peruutusilmoitus laitetaan ulko-ovelle. 

10. OPPILAAN SAIRASTUMINEN JA TAPATURMAT

Kuvataidetunneille ei ole suositeltavaa osallistua sairaana. Mikäli oppilas sairastuu opetustunneilla, ilmoitetaan tästä huoltajille. Oppilasta ei kuitenkaan lähetetä tunneilta kotiin yksin, mikäli huoltajia ei tavoiteta. Tapaturmatapauksissa otetaan aina yhteys kotiin ja sairaanhoitohenkilökuntaan.

 On tärkeää, että koululla on aina saatavilla huoltajien ajankohtaiset yhteystiedot!

11. OPPILASTA KOSKEVAT ERITYISTIEDOT

Allergia, sairaus tai muu asia, joka vaikuttaa oppilaan olemiseen kuvataidekoulussa, on hyvä ilmoittaa kuvataidekouluun oppilaspaikan hyväksymisen yhteydessä. Näin osaamme informoida opettajaa ja ohjata häntä toimimaan oikein oppilasta koskevissa asioissa. Kuvataidekoulun henkilökunnalla on oppilasta koskeva vaitiolovelvollisuus. Oppilasta koskevia tietoja käytetään ainoastaan edistämään oppilaan hyvinvointia ja pärjäämistä kuvataidekoulussa. 

12. LOPETUSILMOITUKSET JA OPPILASPAIKKAPERUUTUKSET 

Oppilaspaikan peruutuksesta ja lopettamisesta tulee välittömästi tehdä kirjallinen ilmoitus sähköpostilla. Lopettamispäiväksi tulee päivä, jolloin lopetusilmoitus toimitetaan. 

Ilmoittamatta jättäminen vie oppilaspaikan joltain toiselta. Tästä syystä noudatamme seuraavaa käytäntöä: 

 • peruutus opetusviikoilla 1-3 à peruutusmaksu 20 euroa (toimistomaksu)
 • peruutus opetusviikoilla 4-6 à maksu puolet lukukausimaksusta
 • peruutus myöhemmin kuin 6:lla viikolla à maksetaan täysi lukukausimaksu 

13. VÄLIVUOSI 

Kuvataidekoulusta on mahdollista pitää välivuosi matkan, sairauden tms. vuoksi. Jos haluatte pitää välivuoden,  ilmoittakaa asiasta kansliaan sähköpostitse mahdollisimman pian, mieluiten ennen käynnissä olevan lukukauden päättymistä. Ilmoittamatta jättämisessä noudatamme samaa periaatetta kuin oppilaspaikkaperuutuksissa (ks. yllä).

14. KONFLIKTITILANTEET

Mikäli havaitsette, että lapsellanne on kuvataidekoulussa hankaluuksia, esimerkiksi riita- tai kiusaamistilanteita, olkaa heti yhteydessä oppilaan omaan opettajaan ja/tai koulun rehtoriin.
Vastaavasti, mikäli opettaja havaitsee ongelmatilanteita, jotka eivät ratkea yhteisellä sovittelulla, ilmoitetaan asiasta oppilaiden huoltajille. Kuvataidekoulussa on nollatoleranssi kiusaamistilanteisiin ja ongelmat pyritään ratkaisemaan rakentavassa yhteistyössä. 

15. TIETOSUOJA

Koulu noudattaa ja soveltaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), joka tuli voimaan 25.5.2018. Henkilötietoja käsitellään suurella huolella ja henkilökuntaa on tästä ohjeistettu. Tietosuoja-asioista vastaa rehtori ja yhteyshenkilöon opintosihteeri.

16. KUVANKÄYTTÖLUPA 

Kuvankäyttölupa on voimassa koko opiskelun ajan. Lomake löytyy kotisivuilta ja sen saa myös pyydettäessä koulun toimistosta. Lomake lähetetään toimistoon, kuvataidekoulu@kauniainen.fitai tuodaan omalle opettajalle.

16. VOIMASSA OLEVAT LUKUKAUSIMAKSUT

Varhaisiän kuvataidekasvatus

4-6 vuotiaat 

1 opetustunti/vko

140€

Perusopinnot I

6-10 vuotiaat                                              

2 opetustuntia/vko

180€

Perusopinnot II

10-12 vuotiaat                      

2,5 opetustuntia/vko

190€

Perusopinnot III

12-14 vuotiaat

3 opetustuntia/vko 

200€

Työpajaopinnot 

14-18 (20) vuotiaat 

3 opetustuntia/vko 

200€

 

Sisaralennukset: 20 euroa ensimmäisestä sisaruksesta, seuraavista sisaruksista 10 euroa 
Rinnakkaisryhmät: 50 euroa
Ulkopaikkakuntalaislisä: 30 euroa, muut kuin Kauniaisissa asuvat

Lukukausimaksuista lähetetään lasku koteihin lukukausien alkamisen jälkeen. Lukuvuodessa on kaksi lukukautta. 

17. MAKSUJÄRJESTELYT JA VAPAAOPPILASPAIKAT 

Maksujärjestelyissä ottakaa yhteys rehtoriin sähköpostitse heti lukukauden alussa.
Koululla on myös vapaaoppilaspaikkoja, jotka myönnetään lukukausittain taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Koulun kotisivuilta löytyy vapaaoppilaspaikkahakemus, joka toimitetaan koulun rehtorille. 

18. KANNATUSJÄSENYYS KUVATAIDEKOULUSSA JA KLUBITOIMINTA

Kuvataidekouluun on mahdollista liittyä kannatusjäseneksi. Maksamalla jäsenmaksun tuet kuvataidekoulun toimintaa. 

Kannatusyhdistys järjestää klubitoimintaa lukuvuoden aikana. Ne ovat hauskaa tekemistä yhdessä, kuten grafiikkaa, keramiikan työpajoja, taidenäyttelykäyntejä tai muuta toivelistalla olevaa. Voit myös itse ehdottaa jotakin sellaista, joka sinua taiteen tekemisen tai taiteeseen tutustumisen kentällä kiehtoo ja kiinnostaa. Tapahtumat ovat avoimia kaikille. Ei –jäsenet maksavat osallistumisesta sekä kurssi- että materiaalimaksun. Vetäjinä kuvataidekoulun klubin taidetempauksissa toimivat ammattitaitelijat tai muuten kuvataiteen kentällä ammattimaisesti toimivat ohjaajat. 

Kuvataidekoulun vuosijäsenmaksu on 30 euroa tai ainaisjäsenmaksu 150 euroa. Kannatusyhdistyksen toiminnasta ja klubitapahtumista tiedotetaan sähköpostilla. Liitä maksuun mukaan yhteystietosi: nimi ja sähköpostiosoite. Lisätietoa:  kuvataidekoulu@kauniainen.fi 

19. MUUTA

Kuvataidekoulu järjestää myös muuta toimintaa esim. syys-, talvi- ja kesälomakursseja lapsille, syntymäpäiviä, polttareita ja yrityksille tyhy-päiviä. Näistä löytyy lisätietoa koulun kotisivuilta. Kotisivuilta löytyy myös ajankohtaista tietoa esim. loma-ajoista. Kotisivujen osoite on  www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi

20. YHTEYSTIEDOT

Toimisto/laskutus Raija Koskinen, kuvataidekoulu@kauniainen.fi 

Opintosihteeri/Opettaja Ann-Christine Träskelin 045 1314580, ann-christine.traskelin@kauniainen.fi 

Rehtori Hannamaija Heiska 040 5213036, hannamaija.heiska@kauniainen.fi

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU Läntinen koulupolku 1-3 B 02700 Kauniainen TOMISTO toimisto@granikuvis.fi OPINNOT granikuvis@granikuvis.fi TEL 045 1314580. REHTORI hannamaija.heiska@granikuvis.fi TEL 040 5213036
©2022 KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU - Putteri (MMD Networks Oy)