Vanhempien opas: /VANHEMPIEN OPAS .pdf


Kauniaisten kuvataidekoulu on suomen ensimmäinen kuvataidekoulu. Se on perustettu vuonna 1978. Kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetusta 4 - 20 -vuotiaille lapsille ja nuorille, kerran viikossa toimivissa opetusryhmissä ja järjestää myös erikoiskursseja. Opetusta annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Opetus on tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää. Sen sisältö ja metodit on suunniteltu ottaen huomioon oppilaiden ikä- ja kehitysvaihe.              

Opetuksessa toteutetaan kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaa.

OPINNOT      

Opiskelun pääpaino on aktiivisessa, omakohtaisessa kuvanteossa, joka tapahtuu kerran viikossa kokoontuvissa opetusryhmissä ja periodiopetuksessa. Opiskelu kuvataidekoulussa tarjoaa hauskan harrastuksen lisäksi tietoja, taitoja ja valmiuksia myös kuvataiteen jatko-opintoihin. Opintojen päättyessä oppilas saa päättötodistuksen ja työpajaopintojen aikana hänellä on mahdollisuus tehdä oma taiteellinen, itsenäinen opinnäytetyö. Itsenäisen ja ohjatun työskentelyn lisäksi oppilaita rohkaistaan toimimaan ryhmässä. Kuvallisen ilmaisun lisäksi harjoitellaan teosten tarkastelua, taidepuhetta ja rakentavaa palautteen antoa.

Opetus jakautuu 3 jaksoon ikävaiheittain:

Valmentava opetus (4–6 -vuotiaat);

tutustutaan leikinomaisesti kuvataiteeseen.

Perusopetus (6–12 -vuotiaat);

opitaan kuvataiteen perustietoja ja –taitoja.

Työpajaopetus (12–20 -vuotiaat);

oppilaat keskittyvät yhteen tai useampaan valitsemaansa kuvataiteen erityisalueeseen

ja hiovat taitoja sekä persoonallista kuvallista ilmaisua. Työpajaopetus syventää taitoja kohti

ammatillisia opintoja. 

Lukukauden pituus on syksyllä 16- ja keväällä 18, yhteensä 34 opetuskertaa. Opetustunnin pituus on 45 minuuttia.

 

Poikkeukset opetusjärjestelyissä, loma-ajat, lukujärjestykset, tapahtumat ja oppilasnäyttelyt löytyvät koulun kotisivuilta. Kotisivuilta löytyy myös esim. kuvankäyttölupa-  ja vapaaoppilaskaavakkeet.

 

Ilmoittautuminen

Kuvataidekoulun 10 vuoden opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan vain kerran. Jatkopaikka jokaiselle oppilaalle säilyy automaattisesti vuodesta toiseen, mikäli ette tee päätöstä kuvataidekoulun lopettamisesta. Kuvataidekoulussa ei ole pääsykokeita. Oppilaan kiinnostus kuvataidetta ja kädentaitoja kohtaan riittää perusteeksi aloittaa kuvataidekoulu. Taidot ja oma ilmaisu kehittyvät harjoituksen myötä!

Valmistautuminen opetustunneille

Kuvataidekoulun opetukseen kuuluvat materiaalit kuuluvat lukukausimaksuun. Kuvataidekoululla on esiliinoja oppilaiden käyttöön, mutta tästä huolimatta ei tunneille kannata tulla juhlavaatteissa, vaan sellaisessa vaatetuksessa joka saa likaantua esim. saveen tai maaliroiskeisiin. Ulkojalkineita ei suositella käytettäväksi luokkatiloissa.

Poissaolot tunneilta

Poissaoloja opetustunneilta ei yleensä korvata. Sillä kaikki ryhmät toimivat omalla tavallaan, eri opettajat noudattavat oman ryhmänsä opetussuunnitelmaa. Poikkeustapauksista sovittaessa kannattaa ottaa yhteys omaan opettajaan ja koulun rehtoriin

Opettajan estyminen

Mikäli opettaja on estynyt pitämään omia opetustunteja pyritään ensisijaisesti löytämään opettajalle sijainen. Kuitenkin mikäli opettaja esim. sairastuu äkillisesti eikä sijaista voida löytää, järjestetään opetustunti muuna sovittuna ajankohtana.

 

Näyttelykäynnit

Opettajan ja oppilaiden yhteiset näyttelykäynnit voivat olla osa opetusta.  Näyttelykäynnit korvaavat pituudesta riippuen yksi- tai kaksi opetuskertaa. Näyttelykäynneistä informoidaan oppilaan huoltajia ja ohjeistetaan oppilaita hyvissä ajoin. Kuvataidekoulu maksaa näyttelykäyntien kustannukset matkan ja mahdollisen sisäänpääsymaksun osalta.

Mikäli näin sovitaan, oppilaat voivat ottaa mukaan evästä. Myös vanhemmat voivat osallistua näyttelykäynteihin omalla kustannuksella. Kannattaa kuitenkin huomioida, että opastusryhmän koko on yleensä rajattu, tämän vuoksi on mahdollista, että vanhemmat eivät aina mahdu mukaan opastettavaan ryhmään.

 

Oppilaan sairastuminen

Kuten kouluunkaan, ei myöskään kuvataidetunneille kannata tulla sairaana. Lepo auttaa jaksamaan sitten tervehdyttyä, eivätkä flunssat ja muut pöpöt pääse tarttumaan oppilaisiin ja opettajiin. Mikäli oppilas sairastuu opetustunneilla, ilmoitetaan tästä vanhemmille. Oppilasta ei kuitenkaan lähetetä tunneilta kotiin yksin, mikäli vanhempia ei tavoiteta.

Onnettomuustapauksissa otetaan aina yhteys kotiin ja sairaanhoitohenkilökuntaan. On tärkeää että koululla on aina saatavilla vanhempien ajankohtaiset yhteystiedot!

 

Lukukausimaksut

Varhaisiän valmentavat opinnot 4-5 vuotiaat 1 opetustunti / vko. 140€                              

Perusopinnot 6-12 vuotiaat 2 opetustuntia / vko.180 €

Syventävä opetus - työpajat 12-20 vuotiaat 3 opetustuntia / vko. 200€                                  

Sisaralennukset:20 - 10€                                                                                                

Rinnakkaisryhmät: 50€                                                                                              

Ulkopaikkakuntalaislisä: 30€                                                                                                         

 

Lukukausimaksuista lähetetään lasku koteihin lukukausien alkamisen jälkeen. Lukuvuodessa on kaksi lukukautta.

 

Maksujärjestelyt ja vapaaoppilaspaikat

Maksujärjestelyissä olkaa ystävällinen ja ottakaa yhteys rehtoriin sähköpostitse.

Koululla on myös vapaaoppilaspaikkoja, jotka myönnetään taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Koulun kotisivuilta löytyy vapaaoppilaspaikkahakemus.

 

Lopetus ja oppilaspaikkaperuutukset

Oppilaspaikan peruutuksesta / lopettamisesta tulee välittömästi tehdä kirjallinen ilmoitus sähköpostilla. Lopettamispäiväksi tulee päivä, jolloin lopetusilmoitus toimitetaan.

Huomioittehan että ilmoittamatta jättäminen vie oppilaspaikan joltain toiselta, tästä syystä noudatamme seuraavaa käytäntöä:

Lukukauden peruutusmaksu on 20 euroa (toimistomaksu). Opetusviikoilla 3 – 6 lopettaneilta peritään puolet lukukausimaksusta ja tämän jälkeen lopettaneilta täysi lukukausimaksu.  

Välivuosi

Kuvataidekoulusta on mahdollista pitää välivuosi matkan, sairauden tms. vuoksi. Jos haluatte pitää välivuoden tai lopettaa kuvataidekoulun, ilmoittakaa asiasta kansliaan sähköpostitse mahdollisimman pian, mieluiten ennen käynnissä olevan lukukauden päättymistä. Ilmoittamatta jättämisessä noudatamme samaa periaatetta kuin oppilaspaikkaperuutuksissa (ks. yllä).

Opetusraportit ja oppilasarviointi

Lukuvuoden päätteeksi oppilaille jaetaan opetusraportti, joka on opettajan vapaamuotoisesti kirjoittama lyhyehkö luonnehdinta lukukauden opetuksen tavoitteista ja sisällöistä.

Lukuvuoden päätteeksi oppilaat suorittavat itsearvioinnin jonka tarkoitus on auttaa oppilasta arvioimaan omia taitoja ja kehittymistä kuvallisessa ilmaisussa, ryhmätyötaidoissa ja …

Itsearvioinnin lisäksi opettaja antaa oppilaille sanallisen palautteen, joka pyritään aina muotoilemaan rakentavaksi ja oppilasta kannustavaksi.

Oppilaan itsearvioinnin voi suorittaa joko suomen- tai ruotsinkielisenä, Suomenkielisten ryhmien oppilasarviointi palautetaan suomenkielellä, ruotsinkielisessä ryhmissä ruotsiksi.

 

Itsenäinen opinnäytetyö

Kauniaisten kuvataidekoulussa on opintojen päätteeksi mahdollisuus suorittaa itsenäinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö sisältää sekä kuvallisen että kirjallisen osan ja se arvioidaan sekä kirjallisella, että numeroarvosanalla. Opinnäytetyötä ohjaa yleensä sen ryhmän opettaja, jossa opinnäytetyötä suorittava opiskelee. Osa oppilaitoksista myöntää hakijalle lisäpisteen itsenäisen opinnäytetyön suorittamisesta, tästä voi oppilaitoksesta, johon haetaan.

Lisätietoja itsenäisen opinnäytetyön suorittamisesta kuvataidekoulussa oppilaan opettajalta tai rehtorilta.

Opintotodistukset ja päättötodistukset

Koululta saa pyydettäessä opintotodistuksen, josta ilmenee suoritetut opinnot ja opiskeluvuodet. Myös opettajan lausunto on mahdollista liittää opiskelutodistukseen. Päättötodistus myönnetään pyydettäessä koko opintokokonaisuuden suorittaneille.

Huom! Opiskelu- ja päättötodistukset tulee pyytää hyvissä ajoin ennen muihin oppilaitoksiin pyrkimistä. Todistukset toimitetaan kahden viikon kuluessa pyynnöstä.

Kuvankäyttölupa
Kuvankäyttölupa on voimassa koko opiskelun ajan. Kaavake löytyy kotisivuilta ja sen saa myös pyydettäessä koulun toimistosta.

Konfliktitilanteet

Mikäli havaitsette että lapsellanne on kuvataidekoulussa hankaluuksia, joiden vuoksi hänen on vaikea käydä kuvataidekoulua, esimerkiksi riita- tai kiusaamistilanteita, olkaa heti yhteydessä oppilaan omaan opettajaan ja/tai koulun rehtoriin.

Vastaavasti mikäli opettaja havaitsee ongelmatilanteita jotka eivät ratkea yhteisellä sovittelulla, ilmoitetaan asiasta oppilaiden huoltajille. Kuvataidekoulussa on nollatoleranssi kiusaamistilanteisiin ja ongelmat pyritään ratkaisemaan rakentavassa yhteistyössä.

Muuta

Mikäli lapsellanne on jokin allergia, sairaus tai muu asia joka vaikuttaa oppilaan olemiseen kuvataidekoulussa tai  muusta syystä haluatte informoida opettajaa tai koulun rehtoria, voitte mielellään näin tehdä. Kuvataidekoulun henkilökunnalla on oppilasta koskeva vaitiolovelvollisuus.

Kuvataidekoulun kannatusjäseneksi?

Sinun on mahdollista liittyä kuvataidekoulun kannatusjäseneksi. Maksamalla 30 euron jäsenmaksun tuet kuvataidekoulun toimintaa, samalla tarjoamme sinulle mahdollisuuden osallistua pelkän materiaalimaksun hinnalla kuvataidekoulun tarjoamiin taidetempauksiin.

Taidetempauksia järjestetään 2-4 kertaa lukuvuodessa. Ne ovat hauskaa tekemistä yhdessä, kuten grafiikkaa, keramiikan työpajoja, taidenäyttelykäyntejä tai muuta toivelistalla olevaa. Voit myös itse ehdottaa jotakin sellaista, joka sinua taiteen tekemisen tai taiteeseen tutustumisen kentällä kiehtoo ja kiinnostaa. Tapahtumat ovat avoimia kaikille. Ei –jäsenet maksavat osallistumisesta sekä kurssi- että materiaalimaksun.

Vetäjinä kuvataidekoulun klubin taidetempauksissa toimivat ammattitaitelijat tai muuten kuvataiteen kentällä ammattimaisesti toimivat ohjaajat. Jäsenmaksun maksaneet saavat kutsun tapahtumaan s-postissa.

PÄÄSET MUKAAN KUVATAIDEKOUUN KLUBIIN maksamalla jäsenmaksun kerran vuodessa: 30 euroa, tai ainaisjäsenmaksun: 150 euroa. Liitä maksuun mukaan yhteystietosi: nimi ja sähköpostiosoite. Lisätietoa: Raija Koskinen: kuvataidekoulu@kauniainen.fi

 

 

 

YHTEYSTIEDOT: Toimisto Raija Koskinen kuvataidekoulu@kauniainen.fi Opintosihteeri Ann-Christine Träskelin ann-christine.traskelin@kauniainen.fi Tel 045 1314580 Rehtori Hannamaija Heiska hannamaija.heiska@kauniainen.fi Tel 040 5213036. Os Läntinen koulupolku 3 II krs 02700 Kauniainen
©2018 KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU - Putteri (MMD Networks Oy)