KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU

Laajan oppimäärän mukainen kuvataiteen perusopetus

  • Varhaisiän kuvataidekasvatus
  • Perusopinnot
  • Syventävät opinnot

 

Kauniaisten kuvataidekoulu on Suomen vanhin kuvataidekoulu, se on perustettu 1978. Kuvataiteen laajan oppimäärän mukaisen opetussuunnitelman hyväksyivät Kauniaisten kaupunki vuonna 2018 ja opetus- ja kulttuuriministeriö vuonna 2019.

Kuvataidekoulun antama taiteen perusopetus on suunnattu n. 6 -18 vuoden ikäisille lapsille ja nuorille. Varhaisiän kuvataidekasvatukseen voidaan osallistua neljän vuoden ikäisestä lähtien. Kuvataidekoulu on kaksikielinen, opetuskielinä on suomi ja ruotsi. Oppilailla on mahdollisuus tarvittaessa saada myös englanninkielistä ohjausta. Koulun opetussuunnitelma luo puitteet tavoitteelliseen ja tasolta toiselle etenevään opiskeluun. Opettajina toimivat kuvataideopettajat ja / tai pedagogisesti suuntautuneet kuvataidealan ammattilaiset.

Kuvataidekoulussa jokainen voi kehittää omaa yksilöllistä ilmaisutapaansa. Koulussa tuetaan ryhmätyötaitoja ja kunnioitetaan toisten työskentelyä, arviointia ohjataan rohkaisevaan suuntaan. Kuvataidekoulussa opiskellaan ilmiöpohjaisin menetelmin, tutkimalla, tarkastelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla. Opetus on oppilaslähtöistä ja ohjattua. Sekä kuvataiteen historia, että ajankohtaiset ilmiöt ja ilmaisumuodot huomioidaan opetuksessa.

 

Koulun tavoitteena on

  • Edistää oppimisen iloa ja myönteisten asenteiden kehittymistä visuaalisiin tehtäviin
  • Luoda perusteet esteettisen kasvatuksen kuvallisen alueen kehittämiseksi
  • Kannustaa myönteiseen vuorovaikututukseen kuvalliseen kulttuurin ja sen ilmenemismuotojen kanssa
  • Avata mahdollisuuksia jäsentää ja reflektoida maailmaa visuaalisen työskentelyn kautta
  • Kehittää visuaalista ajattelua monitaiteisin ja –tieteisin menetelmin

 

Varhaisiän kuvataidekasvatus sekä laajan oppimäärän mukaiset kuvataiteen perusopinnot sisältävät erilaisia kuvantekemiseen liittyviä harjoitteita: piirustusta, maalausta, muotoilua ja mediaa, sekä erilaisia kokeellisia ilmaisumuotoja hyödyntäen. Opintojen monipuolisuus luo jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden löytää hänelle itselleen merkityksellinen ilmaisu- ja työskentelytapa. Syventävissä opinnoissa oppilas voi suuntautua kuvataiteen työpajoihin oman kiinnostuksensa mukaisesti. Syventävien opintojen aikana toteutetaan itsenäinen päättötyö.

 

Kuvataidekoulua ylläpitää kannatusyhdistys ja sen toimintaa tukee Kauniaisten kaupunki sekä Opetushallitus.

 

 

________________________________________________________________

Kuvataidekoulun uusi paikallinen opetussuunnitelma on tehty Opetushallituksen laatimia valtakunnallisia opetussuunnitelmaperusteita noudattaen. Kauniaisten kaupungin kulttuurilautakunta on hyväksynyt kuvataidekoulun laajan oppimäärän opetussuunnitelman kokouksessaan 13.6.2018 (§22). Syksystä 2018 lähtien kuvataidekoulu siirtyy asteittain antamaan yleisen oppimäärän sijaan laajaa kuvataiteen perusopetusta. Koko opetuskokonaisuuden kesto laajassa oppimäärässä on n. 8 -12 vuotta riippuen siitä, opiskellaanko kuvataidetta rinnakkaisryhmissä ja missä iässä oppilas aloittaa kuvataidekoulussa. Opinnot kuvataidekoulussa voi kuitenkin aloittaa missä iässä tahansa, ja opintoja voidaan hyväksilukea koulun antamin perustein. Kuvataidekouluun ei ole pääsykokeita.